Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FUNDUSZ SIWIEC CAPITAL S.A. prowadzi politykę ochrony danych osobowych z najwyższą starannością, stosownymi zabezpieczeniami przechowywania tych danych oraz najwyższe standardy ich poufności.
Od dnia 25 maja 2018 roku w związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” Fundusz dostosował procedury ochrony, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych naszych Klientów oraz Partnerów.
Klauzula informacyjna
1. Klauzula informacyjna
FUNDUSZ SIWIEC CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa- Śródmieścia w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806869, NIP:7010948626, REGON: 384555016, kapitał zakładowy 100.000 zł;
2. Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
Realizacji zapytań mailowych oraz pochodzących z formularzy zapytań ze stron internetowych https://siwieccapital.pl
Realizacji świadczonych usług przez Administratorów;
Oferowania produktów i usług Administratorów wskazanych wyżej (marketing bezpośredni) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu oferowania produktów i usług partnerów handlowych Administratorów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
Instytucjom upoważnionym do żądania danych osobowych z mocy przepisów prawa;
Podmiotom świadczącym na rzecz Administratorów usługi kadrowo-księgowe, prawne, informatyczne oraz marketingowe.
4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
Przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych osobowych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować do któregokolwiek Administratora pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 1. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
5. Przechowywanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub Administratorzy uznają, że się zdezaktualizowały.
Polityka Prywatności
Fundusz Siwiec Capital gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”
1. Kwestie opisywane w Polityce Prywatności.

2. Zastosowanie Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku korzystania z Panią/Pana z usług Funduszu Siwiec Capital S.A., a w szczególności:
Odpowiedź na zapytania mailowe, zapytania telefoniczne, zadane osobiście oraz zapytania zadane poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.siwieccapital.pl
Odpowiedzi na złożone Zapytanie o Dostępność Weksli oraz zapytań dotyczących innych form inwestycji. Dotyczy to zapytań złożonych osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez formularze na stronach www.siwieccapital.pl, jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy finansowego;
dotyczących emisji obligacji oraz dokumentu Weksla własnego;

4. Administrator danych osobowych.
Administratorami Państwa danych osobowych jest FUNDUSZ SIWIEC CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa- Śródmieścia w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806869, , kapitał zakładowy 100.000 zł
5. Jakie dane zbiera SIWIEC CAPITAL.
Fundusz SIWIEC CAPITAL zbiera, gromadzi i przetwarza dane w różny sposób w zależności od sposobu jego pozyskania:
– informacje powielone z Wniosku Wstępnego;
– data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
– PKD dominujące;
– sposób rozliczania księgowego;
– przedmiot działalności przedsiębiorstwa;
– dane udziałowców/współwłaścicieli (PESEL lub NIP, imię i nazwisko lub nazwa)
– informacje o posiadanym majątku trwałym;
– informacje o wynikach finansowych Wnioskodawcy;
– informacje z operatu szacunkowego nieruchomości;
– numer rachunku bankowego;
– inne informacje podawane w toku współpracy;

– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania i adres korespondencyjny;
– PESEL;
– numer i seria Dowodu Osobistego;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– numer rachunku bankowego;

– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania i adres korespondencyjny;
– PESEL;
– numer i seria Dowodu Osobistego;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– numer rachunku bankowego;

-nazwa firmy;
– NIP, REGON, KRS;
– adres prowadzenia działalności;
– imię i nazwisko przedstawiciela/reprezentanta;
– numer Dowodu Osobistego przedstawiciela/reprezentanta;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
a) W przypadku zapytania mailowego, zapytania telefonicznego, zadanego osobiście oraz zapytania zadanego poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.siwieccapital.pl
– adres mailowy;
– numer telefonu (jeśli został podany);
– imię i nazwisko (jeśli zostały podany);
– treść zapytania;
b) W przypadku złożenia Formularza zamówienia Weksli Inwestycyjnych:
c) W przypadku złożenia formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji:
d) W przypadku podpisania umowy agencyjnej lub innej umowy o współpracy:
6. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.
Podawane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
Udzielenia informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania;
Informowania o wydarzeniach, w tym o charakterze promocyjnym;;
Informowanie o rozpoczęciu zapisów na kolejną emisję obligacji;
Informowanie o aktualnych Wekslach Inwestycyjnych Uprzywilejowanych;
7. Udostępnianie danych osobowych.
Fundusz Siwiec Capital może udostępnić Państwa dane osobowe:
Instytucjom oraz organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów;
Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, kadrowo-księgowych, prawnych, marketingowych oraz maklerskich;
Partnerom handlowym Administratora;
W przypadkach niezbędnych do wykonania lub ochrony praw Administratora;
8. Okres przetwarzania danych osobowych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich powierzenia do momentu aż będzie to konieczne dla realizacji celów ich zgromadzenia.
9. Uprawnienia związane z prawem ochrony danych osobowych.
W odniesieniu do podanych przez Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przeniesienia danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Zabezpieczenia danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe gromadzone są i chronione z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony, zabezpieczeń techniczno-informatycznych, zabezpieczeń szyfrujących oraz udzielenie dostępu pracownikom do danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności wykonania obowiązków służbowych.
11. Kontakt w sprawie danych osobowych.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować do któregokolwiek Administratora pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 4. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

Fundusz Siwiec Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000806869, NIP 7010948626, REGON 384555016 kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, opłacony w całości. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies.

Copyright © 2019 Siwiec Capital | All rights reserved.